Sherut: Maya Yitzhak Sade has 2 routes - try /sherut_maya/<route_number>
guest@curlbus:/$